April 22, 2024

Games News

เวลา 13.23 น. ศาลรัฐธรรมนูญส่งหนังสือแจ้งถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีรายละเอียดว่า เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลนัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101...